תקנון

 

תנאי שימוש

להלן תנאי השימוש באתר " OMGDEAL' " "www.OMGDEAL.co.il" (להלן "האתר") ומפעיליו (להלן "החברה"). 
תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי בין האתר/חברה לבין כל אדם, גוף ו/או מוסד המבקר באתר ו/או מבצע בו רכישה להלן: "המשתמש". האתר מפעיל פלטפורמה פרסומית לזירת מכירות קבוצתיות לאתרי דילים יומיים (להלן "הספקים") בהם המשתמשים מוזמנים לשתף רוכשים נוספים על מנת להגיע לכמות מינימלית של מצטרפים, וכך להנחה המובטחת בעסקה. השימוש וההשתתפות בפעילות ו/או בשירותי האתר ובאתר בכלל, באמצעות כל כלי תקשורת לרבות מחשבים ומכשירים ניידים, מעידים על הסכמה מצידך לתנאי שימוש אלו. כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר, אך הוא פונה לגברים ולנשים כאחד.

כללי 
1.1. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. 
1.2. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי המשתמש. 
1.3. תפקיד האתר הינו שיווק ופרסום. 
1.4. האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן וללא התראה מוקדמת או הודעה מפורשת על כך. לגולשים ולמשתמשים לא תהיה כל טענה/זכות תביעה בגין כך. התקנון העדכני זמין באתר.
1.5. כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 רשאי להשתמש בשירותי באתר. 
1.6. החברה רשאית למנוע מהשתתפותך בפעילות האתר לפי שיקול דעתה במקרה ותמצא כי פעלת באופן בעלול לפגוע בשירותי האתר וגולשיו, אם פעלת באופן בלתי חוקי או בניגוד לכללי האתר. 
1.7. המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר מוצעים ע"י הספקים השונים ולא ע"י האתר בכפוף להוראות הדין, כמו כן האחריות למכירת מוצרים, אספקה, תקופת אחריות וכדומה מוטלת בלעדית על הספקים ואין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים ו/או השירותים, או כמי שחבה באחריות כלשהי הקשורה למכירתם, לרבות להוצאתם לפועל ומימושם.
1.8 מסמך זה אינו גורע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שאלו חלות על האתר (להלן "הוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה בוצעה, במסגרת האתר אם במפורש או במשתמע.

1.9 על הגולש או המשתמש למסור פרטים נכונים ומדויקים. הגשת פרטים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

 

ביצוע עסקה 
2.1 כל ביצוע העסקאות/רכישות הקופונים/ההשתתפות בדילים ע"י המשתמש, יבוצעו באופן ישיר בין הספק/ים לבין המשתמש באתר האינטרנט של הספק. 
2.2 באתר יוצגו מוצרים/שירותים שונים מאת מיטב הספקים, כל זאת במחירים אטרקטיביים במיוחד בהתאם לשיטת המכירה הקבוצתית. 
2.3 באתר יופיעו פרטים של הדילים המוצעים ע"י הספקים, הכוללים תמונות, טקסט שיווקי של המוצרים והספק, מחירו המקורי של המוצר, מחיר המבצע המוצע, זמן לסיומו של הדיל ואחוז ההנחה. התמונה תהיה להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בינה לבין המוצר הממשי. תיאור המוצר הינו באחריות הספק, בעלי האתר אינם מאמתים טקסטים אלו. כמו כן האחריות לגבי מחיר המחירון של המוצר מוטלת על הספק באופן בלעדי, ככלל, האחריות למידע שיימסר בעמוד זה הינה באחריות הספק. 
2.4 האתר אינו מתחייב שהמוצר/שירות בדיל יוצע במחיר הזול ביותר, מומלץ לבדוק את מחירי השוק טרם ביצוע רכישה באתר הספק. 
2.5. המבצעים יהיו מוגבלים בזמן, בכמות מינימום של רוכשים וייתכן גם בכמות מקסימום של רוכשים. 
2.6. כל קופון/מוצר שנרכש יומר בהתאם לשירותים ו/או המוצרים שהציע הספק ביחס למבצע הרלוונטי. כל הקופונים/מוצרים יהיו כפופים לכל התנאים שיקבעו על ידי בעלי האתר והספקים, כפי שיפורטו באתר ובהתאם לתקנון הספק. 

אספקת המוצרים/שירותים 
3.1. אספקת המוצרים ו/או השירותים הינה באחריותם המלאה של הספקים, ובהתאם לתנאים המפורטים בעמוד המבצע הרלוונטי.

אחריות 
4.1. האתר/חברה אינם נושאים באחריות כלשהי למוצרים ו/או השירותים. האחריות המלאה והבלעדית למוצרים ו/או השירותים מוטלת על הספקים בלבד. 
4.2. בעלי האתר אינם נושאים בעקיפין או במישרין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא מאספקת או אי אספקת המוצרים ו/או השירותים, או מכל שימוש אחר או השלכה של שימוש או קבלה של המוצרים ו/או השירותים. 
4.3. בעלי האתר או מי מטעמם אינם אחרים בעקיפין או במישרין לנזק הנובע משימוש במידע המתפרסם באתרים חיצוניים שאליהם ניתן להגיע דרך האתר. 
4.4. כל התמונות באתר נועדו למטרות המחשה בלבד ואינן מעידות בהכרח על מראהו של המוצר ו/או השרות המוצע. 
4.5. כל המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, אין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד בעלי האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכדומה. 
4.6. בעלי האתר לא ישאו באחריות בעקיפין או במישרין בכל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך להגיש את הצעתך או לעדכן אותה. 
4.7. האתר לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית כלשהי של כל גורם חיצוני שאינו בשליטת בעלי האתר. יחד עם זאת האתר מתחייב לעשות ככל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר. 
4.8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים שלעיל, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם משימוש באתר. 
4.9. האתר אינו מתחייב כי השימוש או השירות באתר יתאים לדרישותיך, לא יופרע או יינתן ללא כל הפרעה. הגישה לאתר עלולה לעיתים להיות מופרעת עקב תקלות ו/או שדרוגים טכניים באתר. 

סודיות ופרטיות 
5.1. בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש בפרטייך, ללא זיהוי ספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו. 
5.2. האתר פועל בסביבה מקוונת ולכן בעלי האתר לא יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את ההגנה על פרטי הגולשים. אם למרות מאמצי האבטחה שינקטו על ידי בעלי האתר תבוצע חדירה של צד שלישי למידע חסוי אשר נשמר במחשבי האתר וביצוע שימוש לרעה במידע זה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר. 
5.3. האתר רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies) כדי לספק לגולש שימוש נוח, מהיר וקל ולחסוך ממנו למלא כל פעם מחדש את פרטיו האישיים בכניסה לאתר. 
5.4. האתר שומר את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני לגבי מידע על מבצעים, חידושים או כל מידע אחר לגבי האתר.

5.5. האתר או מי מטעמו, לרבות חברות בת/חברות אחות, שומר לעצמו הזכות ליצור קשר באמצעות פרטים שהושארו, כגון כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכיוצא בזה, לשלוח מבצעים מזדמנים, התראות, או דברים נוספים לשיקול דעתה של המערכת. לפי חוק הספאם, ניתן בכל עת לשלוח הודעה אלקטרונית בכתב הדורשת את הפסקת השליחה באופן מפורש. 

קניין רוחני 
6.1 לאתר קיימות זכויות יוצרים על כל החומרים, התכנים, מידע, עיצוב, תוכנות וסודות מסחריים, שמוצגים באתר ו/או שפותחו ו/או תוכננו /או נוצרו על ידי האתר או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האתר. 
6.2 הינך מודע ומסכים לכך שהאתר וכל התכנים הכלולים בו הינם מוצר קנייני של האתר ו/או של צד שלישי שהרשה למפעיל האתר להשתמש בו והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. 
6.3 הינך מתחייב שלא לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, אשר המהווה או עלולה להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר לך זאת במפורש מראש ובכתב. 

דין ושיפוט 
7.1. הדין החל על תקנון זה ואו על כל פעולה אחרת הנובעת ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. 
7.2. בכל מקרה של מחלוקת, תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.